Polityka prywatności

1. Wstęp i dane Przedsiębiorcy:

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez firmę
Tomasz Słyk Handel i Usługi
(adres: ul. Borsucza 3/40, 30-408 Kraków, NIP: PL6792838672) zwaną dalej Przedsiębiorcą, danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów.

Polityka prywatności informuje Klientów w jakim zakresie ich dane osobowe są przetwarzane (w jaki sposób i w jakim zakresie Przedsiębiorca zbiera dane osobowe Klientów, do jakich celów je wykorzystuje, komu je udostępnia, jak je ochrania oraz jakie Klienci mają prawa).

Podstawą wszelkich praw podmiotów danych i zasad ich przetwarzania jest wskazane niżej rozporządzenie ogólne RODO.

2. Inspektor Ochrony Danych:

Inspektor Danych Osobowych nie został powołany z uwagi na fakt, że Przedsiębiorca nie przetwarza danych osobowych na dużą skalę.

3. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych:

Polityka Prywatności Sprzedawcy stosowana jest na podstawie :

  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.)

  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” ( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi)

4. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów:

Przedsiębiorca przetwarza dane osobowe w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz czytelny dla Klienta.

Najważniejsze zasady przy zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych:

  • Dane osobowe zbierane są jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane (np realizacja usług).

  • Cele zbierania danych osobowych Klientów są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.

  • Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Klientów i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.

  • Realizujemy prawo Klientów do dostępu do ich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia.

  • Chronimy dane osobowe Klientów przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

  • Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom.

  • Po realizacji usług, dane są w sposób bezpieczny usuwane.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych:

Przedsiębiorca podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności.

Sprzedawca zapewnia ochronę danych przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim, przed nieuprawnioną modyfikacją, udostępnia je upoważnionym osobom jedynie jeżeli wystąpi taka potrzeba i w najmniejszym, niezbędnym do realizacji usług zakresie.

Każdy pracownik Sprzedawcy mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

6. Przetwarzanie danych:

Przedsiębiorca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Cel przetwarzania danych osobowych, jest zawsze jasno określony i służy wyłącznie w celu realizacji usług Przedsiębiorcy na rzecz Klienta.

Dane osobowe, obejmują dane identyfikacyjne niezbędne wyłącznie do realizacji Usługi np. imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, dane lokalizacyjne, dane dot. zleceń. Za każdym razem Przedsiębiorca określa i przetwarza tylko niezbędny zakres danych.

Przedsiębiorca przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji usługi.

7. Sposób zbierania danych

Dane osobowe Klienta pochodzą wyłącznie od niego samego i są przekazywane Przedsiębiorcy np. poprzez formularz kontaktowy, rezerwacyjny, mailowo itp. Sprzedawca nie zbiera danych osobowych od innych podmiotów.

Sprzedawca gromadzi także podstawowe dane zawarte w logach systemowych (pliki cookies).

8. Pliki cookies:

Przedsiębiorca gromadzi także dane zawarte w logach systemowych. Sprzedawca wykorzystuje je przede wszystkich w celach technicznych związanych z administracją serwisu.

W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez portal i zapisywane na komputerze Klienta (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Przedsiębiorca nie używa cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail.

9. Profilowanie:

W ramach przetwarzania danych osobowych Klienta, Przedsiębiorca nie dokonuje profilowania.

10. Zmiany w Polityce

Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, bądź rozszerzenia oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach Sprzedawca będzie informował stosownym komunikatem na swojej stronie internetowej.

11. Prawa autorskie

Wszelkie prawa do serwisu internetowego Przedsiębiorcy , w tym do wszelkich jego elementów graficznych, zdjęć oraz układu stron serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2018 r., poz. 419) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).

12. Cenniki

Cenniki i inne informacje zawarte w serwisie internetowym nie stanowią oferty handlowej i stanowią jedynie element informacyjny.